Designers’ Room 2014

Designers’ Room 2014
Designers’ Room 2014

โครงการสร้างนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 13 หรือ (Designers’ Room 2014)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ
สนับสนุนให้นักออกแบบที่มีศักยภาพและต้องการเข้าสู่ธุรกิจการส่งออกมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการตลาดได้นำเสนอสินค้า และการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยตรง และพัฒนาตนเองสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ (Designers Brand) ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ
กิจกรรรมส่งเสริมนักออกแบบในโครงการประกอบด้วยการสนันสนุนนักออกแบบเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ การจัดนิทรรศการ หรือการแสดงผลงาน รวมถึงการเข้าร่วมแฟชั่นโชว์/แฟชั่นวีคระดับนานาชาติ

        Now in its’13th year, the Designers’ Room 2014 project has been organized annually since 2002 by Thailand Institute of Design and Innovation Promotion, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce. The project’s objective is to offer Thai fashion designers to develop their capabilities and have opportunities to export as well as acquire experience in marketing to export. In addition, promotion of their brands will help them become internationally accepted which will, in turn boost the country’s image as a fashion leader in Asia.
Most designers in this project have succeeded in creating brands that are well accepted in both local and international market. Their success is in part thanks to the project’s focus on marketing strategies and the knowledge on how to design for export which sees specialists being invited to share their experience and give advice to participants. This year, there are a total of 33 brands selected to join the project. The designers will receive support from the Department of International Trade Promotion in terms of knowledge, publicity and marketing activities both locally and overseas so that the potential of Thai fashion designers is recognized in the global market as stated the project’s objective.

โครงการสร้างนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 13
โครงการสร้างนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 13

Project Schedule

1 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2557 – เปิดรับสมัคร
5-7 กุมภาพันธ์ 2557  – ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่อาคารสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้า ระหว่างประเทศ ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก)
17 กุมภาพันธ์ 2557 – ประกาศผลรอบที่ 1
19-21 กุมภาพันธ์ 2557 – สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
25 กุมภาพันธ์ 2557 – ประกาศผลรอบสุดท้าย นักออกแบบเข้าร่วมโครงการ

This slideshow requires JavaScript.

สามารถ Download ใบสมัคร http://www.designers360.net/PDF_Application.pdf และส่งมาที่ E-Mail : [email protected]
หรือส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 5 – 7 ก.พ. 57
ณ อาคารสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณณัฏฐวดี แมคเดแนล 0 2564 4000 ต่อ 7203, 08 2450 2632
หรือคุณนันธิตา พักพินิจ 0 2507 8278
http://www.designers360.net/dsroom_index.html
https://www.facebook.com/DesignersRoom
https://www.facebook.com/events/212372755622564/?ref=22