รวมประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

1. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความคุ้มครอง

การประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ด้วยแผนคุ้มครองที่เหมาะสม คุ้มครองต่อเนื่องจนระยะสุดท้ายชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท พร้อมดูแลคุณและคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรนา

1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุ มาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))**

2. การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

ข้อตกลงคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))**100,000100,000500,0001,000,000
การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ต่อปี10,00050,00050,000100,000
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) / คน / ปี150250450850

หมายเหตุ

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และอากรแสตมป์ (0.4%)แล้ว
 2. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ
  ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
  ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 5. **การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่า
  ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

เงื่อนไขการรับการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 4. **การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 5. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 6. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

2. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) จากสินมั่นคงประกันภัย …เจอ จ่าย จบ… พร้อมจ่ายเงินชดเชยทันทีที่ตรวจพบว่า ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์) โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อน (เต็มทุนวงเงินคุ้มครอง) สูงสุด 100,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1-99 ปี มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา มาก่อนการทำประกันภัย

ประกันภัยไวรัสโคโรนา เบี้ยเริ่มต้นเพียง 250 บาทต่อปี คุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท เมื่อตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่

แผนความคุ้มครอง

 แผน 1แผน 2
วงเงินคุ้มครอง50,000100,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี
(รวมค่าอากรและภาษี
)
250450

เงื่อนไขการรับประกันภัย

– ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1-99 ปี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
– ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา มาก่อนการทำประกันภัย
– ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
– 1 ท่าน สามารถทำประกันภัยได้ 1 ฉบับเท่านั้น
– ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
– การคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้วเท่านั้น

3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพประกันชีวิตมอบความห่วงใย เพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านประกันสุขภาพ ตอบรับนโยบายจากภาครัฐ ด้วยการมอบความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของแบบประกันสุขภาพที่บริษัทขายอยู่ในปัจจุบัน โดยขยายความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพิ่มเติมจากค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันได้ตามแผนประกันที่มีอยู่ สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันที่บริษัทขายอยู่ในปัจจุบัน กรณีเป็นผู้ที่ติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) วันละ 2,000 บาท นานสูงสุด 15 วัน ให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ของบริษัท โดยเริ่มมีผลคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งความคุ้มครองนี้มอบให้โดยอัตโนมัติและไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิตติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยทุกคน ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นอันดับที่ 5 ของโลก กรุงเทพประกันชีวิตในฐานะผู้นำด้านประกันสุขภาพที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 68 ปี จึงขอมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพิ่มเติมจากประกันสุขภาพปกติที่คุ้มครองไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อยู่แล้ว ให้วันละ 2,000 บาท นานสูงสุด 15 วัน ให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่สมัครทำประกันสุขภาพภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อบรรเทาภาระค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุไม่คาดฝัน พร้อมพัฒนาความคุ้มครอง การบริการ และผลิตภัณฑ์ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสอดรับกับสถานการณ์โลกทุกวินาที แทนความห่วงใย และใส่ใจในสุขภาพของคนไทยทุกคน”

การขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยที่ได้เพิ่มเติมให้สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ที่ถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ และ/หรือ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน ได้แก่ บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส, สุขภาพ 2011, สุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก), ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์, บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ, บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์, และบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ) และสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครทำประกันสุขภาพข้างต้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทขอมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BLA Happy Life เพื่อดูรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ รวมทั้งบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลทั่วประเทศ ได้ที่ลิงก์นี้ http://bit.ly/HappyLifeApp

ทั้งนี้ บริษัทยังได้เพิ่มการบริการสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ด้วยบริการ BLA Every Care ที่ครอบคลุมการดูแลทั้งในช่วงปกติ ช่วงรักษาพยาบาล และช่วงพักฟื้น เพื่อให้ลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิตได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการให้คำแนะนำดูแลตลอดเวลา ตามวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิต

“บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านประกันสุขภาพที่อยู่ดูแลคนไทยมากว่า 68 ปี ขอแสดงความห่วงใยพี่น้องชาวไทย ขอความร่วมมือให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันไวรัส หลีกเลี่ยงการอยู่ในฝูงชน ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ เพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก และเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัย” ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BLA Happy Life เพื่อดูรายละเอียดความคุ้มครอง
(ดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Google Play)
หรือคลิก : http://bit.ly/HappyLifeApp