บทสวดพระมหาจักรพรรดิ (หลวงปู่ดู่) ฉบับเต็ม หลวงตาม้า สวดทุกวันสองทุ่มสามสิบนาที ปรับภพภูมิเจ้ากรรมนายเวรให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี

บทสวดพระมหาจักรพรรดิ ขอบคุณเพจ รักษาใจด้วยธรรมะ

พระคาถามหาจักรพรรดินี้ เมื่อนำมาสวดภาวนาอยู่ทุกวัน ย่อมจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ทั้งในการคิดและการกระทำ ทั้งยังป้องกันอันตรายทั้งปวง ให้มีโชคลาภ มีกินมีใช้ไม่หมด ดังมีสมบัติจักรพรรดิอยู่กับตัว เป็นคาถาที่วิเศษดีนัก ผู้ที่รจนาพระคาถาบทนี้ขึ้นมาก็คือ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จ.อยุธยา

อานิสงส์ของบทสวดมหาจักรพรรดิ

เชื่อกันว่าการสวดบทสวดมหาจักรพรรดิเป็นประจำ จะช่วยปรับภพภูมิเจ้ากรรมนายเวรให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดเคราะห์กรรมจากเจ้ากรรมนายเวรเก่า รวมถึงจะช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี เสริมความเป็นสิริมงคลและเสริมบุญบารมี จิตใจร่มเย็น สงบสุข เกิดสติปัญญาและความผ่องใสในชีวิต สิ่งที่ติดขัดหรือเป็นอุปสรรคชีวิตก็จะทุเลาลง

เวลาที่คนนิยมกันมากที่สุดคือ 20.30 น. เนื่องจากเป็นเวลาที่ทั้ง 3 แดนโลกธาตุคือ สวรรค์ มนุษย์ภูมิ นรก และภพภูมิต่าง ๆ เปิดเชื่อมถึงกัน

สวด หากเป็นช่วงเช้า เที่ยง และเย็น สวดมหาจักรพรรดิจนครบ 9 จบ หรือ 108 จบ ตามเลขมงคลเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล แต่ถ้าหากเป็นช่วงค่ำ จะสวดบทยาวและสวดตามกำลังวัน โดยวันอาทิตย์ 6 จบ, วันจันทร์ 15 จบ, วันอังคาร 8 จบ, วันพุธ 17 จบ, วันพฤหัสบดี 19 จบ, วันศุกร์ 21 จบ และวันเสาร์ 10 จบ

ตั้งจิตอฐิษฐาน

ข้าพเจ้า………(ชื่อ-นามสกุล)…….. เกิดวันที่ …….. เดือน …….. ปี ……. ปีนักกษัตย์ …….. ลูกขอตั้งจิตอฐิฐานสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

ขอบารมีหลวงปู่ดู่โปรดเมตตาน้อมนำบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์

ขอบารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ขอบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่เป็นที่สุด ขอบารมีรวมของดวงจิตพระโสดาบัน พระสกิทาคามี และพระอนาคามีทุกๆ ดวงจิต ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน และอนาคต

ขออาราธนาบารมีทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั่วภพภูมิต่างๆทั้งหลาย ทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ อันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้นพรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดย ทั่วทั้งหมื่นแสนโกฏิจักรวาล เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ท่านปู่พระอินทร์เจ้าฟ้า ท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง 4 พระยายมราชพร้อมด้วยบริวารทั้งหมด พระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลาย ที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลาย พระฤๅษีและดาบสทั้งหลาย ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัด พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ พระยายมราชพร้อมบริวารพญาครุฑ-พญานาคพร้อมด้วยบริวาร คนธรรพ์ชาวเมืองลับแล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบทพระมหาจักรพรรดิ พร้อมกันกับพวกข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด

บูชาพระ

(ให้ตั้งจิตน้อมฝากชีวิตไว้กับพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์)

– พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
– ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
– สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

กราบพระ 6 ครั้ง

– พุทธัง วันทามิ (กราบ)
ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าตอนกราบ

– ธัมมัง วันทามิ (กราบ)
ให้ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนอันดีงามของพระพุทธเจ้าตอนกราบ

– สังฆัง วันทามิ (กราบ)
ให้ระลึกถึงพระอริยสงฆ์ตอนกราบ

– ครูอุปัชฌาย์อาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)
ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ตอนกราบ

– มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)
ให้ระลึกถึงพ่อแม่บิดามารดาตอนกราบ

– พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)
ให้ระลึกถึงศีล สมาธิ และปัญญา ตอนกราบ

ไตรสรณคมน์และสมาทานศีล 5

– นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

– พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
– ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
– สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

– ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
– ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
– ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

– ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
– ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
– ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

– ปาณา ติปาตา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
– อทินนา ทานา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
– อพรัมจริยา เวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ

(ใช้แทน กาเม สุมิจฉา จารา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ)

– มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
– สุรา เมระยะ มัชชะปมา ทัฎฐานา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
– อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ (3 จบ)

– สีเลนะ สุคะติง ยันติ
– สีเลนะ โภคะสัมปทา
– สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโส ธะเย

บทอาราธนาพระ

– นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

– พุทธัง อาราธนานัง กะโรมิ
– ธัมมัง อาราธนานัง กะโรมิ
– สังฆัง อาราธนานัง กะโรมิ

คาถาหลวงปู่ทวด

– นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (3 จบ)

คาถาหลวงปู่ดู่

– นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ (3 จบ)

บทขอขมาพระรัตนตรัย

– โยโทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสมิง 
– ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
– โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

– โยโทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัสมิง
– ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
– โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

– โยโทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสมิง 
– ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
– โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

บทสวดคาถามหาจักรพรรดิ (9 หรือ 108 จบ)

– นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (3จบ)

– นโม พุทธายะ
– พระพุทธะไตรรัตนญาณ 
– มณีนพรัตน์ 
– สีสะหัสสะ สุธรรมา
– พุทโธ ธัมโม สังโฆ 
– ยะ-ธา-พุท-โม-นะ
– พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
– อัคคีทานัง วะรังคันธัง
– สีวะลี จะ มะหาเถรัง
– อะหัง วันทามิ ทูระโต
– อะหัง วันทามิ ธาตุโย
– อะหัง วันทามิ สัพพะโส
– พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

บทอัญเชิญพระเข้าตัว (แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณ แผ่ไปให้สามแดนโลกธาตุ)

– สัพเพ พุทธา
– สัพเพ ธัมมา
– สัพเพ สังฆา

– พะลัปปัตตา ปัจเจกา นัญจะยัง พะลัง
– อะระหัน ตานัญจะ เตเชนะ
– รักขัง พันธามิ สัพพะโส (5 จบ)

– พุทธัง อธิฏฐามิ
– ธัมมัง อธิฏฐามิ
– สังฆัง อธิฏฐามิ

บูชาพระ

(ให้ตั้งจิตน้อมฝากชีวิตไว้กับพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์)

– พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
– ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
– สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

กราบพระ 6 ครั้ง

– พุทธัง วันทามิ (กราบ)
ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าตอนกราบ

– ธัมมัง วันทามิ (กราบ)
ให้ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนอันดีงามของพระพุทธเจ้าตอนกราบ

– สังฆัง วันทามิ (กราบ)
ให้ระลึกถึงพระอริยสงฆ์ตอนกราบ

– ครูอุปัชฌาย์อาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)
ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ตอนกราบ

– มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)
ให้ระลึกถึงพ่อแม่บิดามารดาตอนกราบ

– พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)
ให้ระลึกถึงศีล สมาธิ และปัญญา ตอนกราบ

สาธุ สาธุ สาธุ

วีดีโอ จาก ตบะ https://www.youtube.com/@TabaChannel591